dissabte, 15 d’octubre de 2011

El Cementeri Vell d'Alcoi (V)


Clausurat i abandonat, progressivament assistirem al deteriorament del recinte. En 1893, els mestres d’obres Agustín Muñoz i Jorge Vilaplana, que exerceixen interinament d’arquitectes municipals, denuncien el dolent estat de l’ermita i declaren ruïnós un cos d’obra de nínxols. Davant d’aquesta situació, molts alcoians aniran traslladant les restes dels seus avantpassats des de l’antic cementeri al nou, fins que el propi Ajuntament emplaçarà, en 1898, al trasllat general de tots els inhumats, assumint el cost els particulars o, en cas contrari, tenint com a destí l’ossera general. Aquesta decisió motivà una autèntica campanya de protesta per part del setmanari local La Patria Chica, que a més denunciava el continu espoli que patia la necròpolis, i fins i tot derivaria en diverses disputes periodístiques amb El Heraldo de Alcoy i La Revista Católica. D’aquest moment és un gravat que ens mostra l’aspecte de la façana davantera del Cementeri Vell, incloent la part del Civil (9).


En qualsevol cas, sembla que el trasllat no es faria completament, perquè encara en 1902 apareix un informe pel qual els arquitectes municipals Timoteo Briet i Vicente Pascual fan constar la ruïna del recinte, amb diversos enderrocs i molts cadàvers al descobert, aconsellant la demolició total. Aquest informe sí es va tindre en consideració, perquè existeix un expedient municipal de 1903 que adjunta tots els materials que s’han extret del vell camp sant, reutilitzats al nou cementeri i en reparacions dels ponts de Mª Cristina i Cocentaina o Alcassares. 
No hi ha cap dada més referent al Cementeri Vell. Sembla que el solar va quedar molts anys abandonat i en desús fins que es va habilitar, aprofitant l’explanació del terreny, per al camp de futbol de Bellavista. Amb la construcció del col·legi públic Sant Vicent, es convertí en les actuals pistes esportives del centre, com podem apreciar en la comparativa entre un fragment del plànol de la Guia de Martí i una ortofoto actual. 


Soles havem conservat d’aquell recinte que va estar en ús 73 anys el ja esmentat panteó Gosálbez, que necessita una neteja urgent, i algunes làpides localitzades a l’actual cementeri, que també serien traslladades al seu moment.

(1)  El podem veure, curiosament, a l’última edició apareguda de La Patria Chica, amb data de 28-IX-1899. Hemeroteca Municipal d’Alcoi (HMA).